Vi är stolta över att få uppdraget att vara med i den fortsatta ombyggnationen av Roslagsbanan nu senast på sträckan Vallentuna-Lindholmen.

Broby har erhållit en BEST- entreprenad längs med Vallentuna-Lindholmen åt AB Storstockholms Lokaltrafik. Entreprenaden är en del av Program Roslagsbanans utbyggnad (RBU) och omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka systemets robusthet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen samt att det i Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån.

Kontraktsvärde 87 MSEK och avser en utförande entreprenad. Projektet skall utföras under April-September 2020.

Broby spår är Generalentreprenör och utför Bana, Kanalisation, Spårnära bullerskärmar, Elkraft samt Tele i egen regi. Vi har hjälp av UE på Signal och Kontaktledning.

Arbetsområdet sträcker sig från Bällsta till Lindholmen och utgör en total sträcka om ca 7km. Signal-och El ska på denna sträcka dra över 100 000 m kabel.