Arbetsmiljöpolicy

En bra arbetsmiljö handlar inte bara om en riskfri arbetsplats utan även om att alla medarbetare skall trivas och utvecklas i sitt arbete. Ett öppet klimat och en öppen dialog med samtliga medarbetare skapar förutsättningar för god hälsa och  arbetsglädje. Det är vår övertygelse att vi genom förebyggande insatser bäst skapar förutsättningar för en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandlingar, diskriminering samt mobbning.

Varje anställd skall ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Det ankommer var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam och genast rapportera eventuella risker och hot som påverkar arbetsmiljön.

Broby Spår AB kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen skall ges möjlighet att trivas och utvecklas.

Detta gör vi genom att:

  • Alla anställda skall få erforderlig information, instruktion och utbildning i skydds- och arbetsmiljöfrågor.
  • Förebygga förslitningsskador, olyckor och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra verktyg, maskinell utrustning och andra hjälpmedel.
  • Regelbunden hälsoundersökning hos avtalad företagshälsovård.
  • Skapa en bra gemenskap och trivsel inom bolaget.